Overige informatie

potloden vierkant BTW-vrijstelling

Op 1 april 2016 heeft de belastingdienst een nieuw besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat veel NFG-registerleden (geregistreerd in de vakgroepen VPMW, VIG en evt. OTR) in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling. De voorwaarden voor vrijstelling leest u hier. Na inschrijving ontvangen NFG-registerleden een voorbeeldbrief waarmee zij zelf bij de belastingdienst deze vrijstelling kunnen aanvragen.

NFG-nieuwsbrief en TCC Magazine

Om op de hoogte te blijven van het laatste (vak)nieuws ontvangen NFG-geregistreerden elke twee weken (m.u.v. de vakantieperiodes) de digitale nieuwsflits. Dit is voor de NFG het belangrijkste communicatiemiddel met haar registerleden. Lees de nieuwsflits dus altijd goed door. 
Daarnaast ontvangen leden 4x per jaar ons TCC Magazine met informatie en inspiratie om je als zorgprofessional te blijven ontwikkelen in het werkveld.

Facturatie

Doorgaans factureert een NFG-registerlid zelf aan de cliënt. De cliënt levert de nota in bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Op de nota dienen de volgende gegevens te worden vermeld;

  • NAW-gegevens praktijk en zorgverlener(s) (het adres vermelden zoals bekend in Vektis)
  • (Volledige) AGB-codes praktijk en zorgverlener(s)
  • Naam en vakgroep beroepsvereniging incl. registratienummer
  • Indien van toepassing: naam koepelorganisatie en registratienummer
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum verzekerde
  • Datum behandeling (als er sprake is van een bepaalde periode behandeling: elke datum van behandeling apart vermelden)
  • Gegevens behandelaar (indien er meerdere zorgverleners in een praktijk werkzaam zijn)
  • Landelijke prestatiecodes en/of korte omschrijving behandeling, bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'
  • Korte beschrijving behandelvorm

Wkkgz

Voor de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. Om dit te kunnen waarborgen dienen zorgprofessionals aangesloten bij de NFG te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. NFG-registerleden krijgen een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling.

-

Het NFG-tuchtrecht is door de komst van de Wkkgz per 1 januari 2017 vervallen. De Wkkgz is een wet waar elke zorgproffessional zich aan moet houden. Zorgverleners dienen de klachtenregeling zelf geregeld te hebben volgens deze wet. Uiteraard kan de NFG dit voor elk registerlid regelen. Het afgeven van een machtiging om dit te regelen volstaat. Hoe wij dit hebben geregeld is hier na te lezen.

-

Hoe de procedure verloopt wanneer er een klacht binnenkomt kun je teruglezen in het stroomschema

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Bij inschrijving moet elk kandidaat-registerlid een recente VOG overhandigen (maximaal 3 maanden oud). De NFG vraagt elke 5 jaar om een nieuw exemplaar. 

Herregistratie

NFG-zorgprofessionals dienen tweejaarlijks een aanvraag in te dienen voor herregistratie (m.u.v. aspirantleden). Om voor een herregistratie in aanmerking te komen dienen NFG-registerleden ieder jaar minimaal 4 (bij)scholingsdagen te volgen, 12 uur deel te nemen aan supervisie en/of intervisie en 2 vakboeken te lezen. Van deze activiteiten dienen bewijsstukken te worden overlegd. De spelregels rondom de herregistratie kun je hier nalezen. 

NFG-Visitatieprotocol

NFG-registerleden kunnen gevisiteerd worden door de medewerker Kwaliteitsbeheer van de NFG. Het visitatieprotocol is op te vragen via de e-mail (kwaliteitsbeheer@de-nfg.nl).

Opzeggen

Opzeggen van het registerlidmaatschap en aspirant-lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december. Een e-mail aan het NFG-secretariaat volstaat. Een geregistreerde is pas uitgeschreven als hij of zij daarvan een bevestigingsbrief of e-mail van het NFG-secretariaat heeft ontvangen.
Agenda