Wat zeggen de politieke partijen over … de ggz


verkiezing vierkant In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ licht de LHV elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds aandacht vraagt bij de politiek, omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. Ze zoomen in op wat politieke partijen over deze belangrijke thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma*. Deze week is het thema ggz.

De LHV wil dat mensen die ziek zijn terecht kunnen bij een passende ggz-professional. Wat hen zorgen baart is dat de wachttijden in de ggz voor mensen die ernstig ziek zijn, nog steeds zorgen voor ‘verstopping’ van de keten. De huisartsenzorg kan de specialistische zorg niet opvangen. Huisarts en POH-ggz zijn er voor de psychische zorg bij lichte, veelvoorkomende problematiek, binnen de huisartsgeneeskundige kaders. Dus niet voor specialistische zorg of overbruggingszorg.

De LHV kaart de zorgen vanuit huisartsen bij beleidsmakers en politiek aan, zoekt de samenwerking op met de ggz-sector, het sociaal domein, gemeenten en zorgverzekeraars. Binnen het IZA wordt gewerkt aan het mogelijk maken van regionale mentale gezondheidsnetwerken om de samenwerking tussen sociaal domein, ggz en huisartsenzorg te verbeteren. Daarnaast werken we mee in de ‘stuurgroep wachttijden ggz’, waarbij onder andere via regionale gesprekstafels ggz-instellingen, huisartsen en anderen proberen het verwijsproces en de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren. Lees hier meer over de ggz.

Politieke partijen over... de ggz
Er zijn veertien partijen die aandacht besteden aan ggz in hun verkiezingsprogramma:

 • De VVD wil doorgaan met het verkorten van wachttijden in de ggz en een groter aanbod creëren van digitale ggz-zorg. Daarbij wil de VVD de ggz beter organiseren.D66 wil de kennis in de eerstelijnszorg vergroten en willen daarbij een uitgebreide consultatiefunctie voor de ggz en verslavingszorg.
 • D66 wil een centrale of regionale regie op wachtlijsten zodat ggz-aanbieders samen kunnen kijken waar de beste behandeling mogelijk is.
 • GL/PvdA wil via regionale zorgtafels meer coördinatie op de ggz. GL/PvdA wil zorgen dat er voldoende zorg wordt ingekocht zodat lange wachtlijsten worden teruggedrongen. Voor de meest complexe ggz-behandelingen willen zij landelijke centra oprichten en het aantal plekken voor crisisopvang uitbreiden.
 • De SP wil de wachtlijsten terugdringen en voldoende opnameplaatsen en ambulante behandelplaatsen in iedere regio, met voldoende en goed geschoold personeel.
 • De PvdD wil wachtlijsten en wachttijden in de ggz terugdringen door te investeren in genoeg (vergoede) omscholings- en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten, en vermindering van kosten door professionals te stimuleren in loondienst te gaan. Tot het zover is willen zij voldoende overbruggingszorg en meer (tijdelijke) opnameplaatsen. De ggz wordt onderdeel van de zorg in elke buurt.
 • Ook CU wil investeren in de ggz in de wijk. Daarbij willen zij een verbetering van de samenwerking tussen de ggz, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen. CU wil ook meer praktijkondersteuners ggz.
 • FVD wil een kortetermijnoplossing voor de lange wachtlijsten bij ernstige psychiatrische problematiek.
 • BBB wil dat de samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines bevorderd wordt zodat mentale problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. BBB wil dat de POH-ggz wordt aangewezen als vergoed eenvoudige ggz-zorg zodat er meer financiële en praktische ruimte ontstaat voor zwaardere ggz-zorg.
 • SGP wil dat er met prioriteit wordt ingezet op passende begeleiding en behandeling voor mensen met ernstige psychische problemen.De SGP wil inzetten op vereenvoudigde financiering van de ggz.
 • DENK wil de investeringen in de ggz verhogen om zo de wachtlijsten te verminderen.
 • JA21 wil de capaciteit van ggz-instellingen vergroten door extra financiering te verstrekken voor personeel en infrastructuur. Ook willen zij dat ggz-instellingen, huisartsen en sociale diensten beter gaan samenwerken zodat de meest dringende gevallen geïdentificeerd worden en doorverwijzingen beter gestroomlijnd kunnen worden.
 • Volt wil de ggz beter toegankelijk maken en dit voor jongeren tot 25 jaar gratis maken.
 • NSC wil dat er direct een juiste beoordeling van de hulpvraag plaats vindt zodat wachtlijsten afnemen. Daarnaast wil NSC de ggz weer kleinschalig organiseren.
 • BIJ1 wil zich inzetten voor een ggz zonder doorgeslagen diagnostisering, lange wachtlijsten, personeelstekorten, separeercellen en burn-outs onder medewerkers. De menselijke maat moet centraal staan.
 • De overige partijen besteden in hun verkiezingsprogramma niet specifiek aandacht aan de ggz, dit zijn PVV, CDA, en BVNL.
*Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd of definitief. Dit artikel wordt door de LHV aangevuld als alle programma’s gepubliceerd en definitief vastgesteld zijn.

Lees meer
Op de themapagina verkiezingen van de LHV vind je meer informatie.


Bron: lhv.nl


Lees meer >>

Agenda